Bitte Myrsell

Ledamot i Kommunfullmäktie, Kommunstyrelsen, ordförande i Vård & omsorgsnämnden.